HyperbolicParaboloid

Matek segítség
Számolás - online
Megértést, szemléltetést, számításokat és ellenőrzést segí­tő progra­mok néhány hosszadalmas számolást igénylő feladattípushoz.
Ingyenes és regisztráció nélküli online gyakorlási lehetőség.
Olvasás - online
Kidolgozott mintafeladatok, jegyzetek, puskák, képlet­gyűjtemények, feladatsorok, tábláza­tok, külön­féle segéd­letek olvashatók és tölthetők le.
Tanulás - személyesen

matematika matek feladat feladatok tétel bizonyítás levezetés megoldás KöMaL Hajós verseny tanítás oktatás korrepetálás érettségi pótvizsga felzárkóztatás informatika emelt szintű érettségi emelt szintű matematikaérettségi magántanár magántanítás magánóra egyéni matematikatanítás matematikaoktatás Budapest "gazdasági matematika" számításelmélet számítástudomány gazdaságmatematika "bevezetés a számításelméletbe" besz halmaz halmazelmélet számosság teljes indukció algebra egyenlet egyenletrendszer egyenlőtlenség szorzat paraméter paraméteres reciprok hatványozás exponenciális logaritmus racionális irracionális valós diszkrimináns geometria mértan egyenes félegyenes sík párhuzamos merőleges kitérő háromszög derészögű befogó átfogó súlyvonal súlypont szögfelező szabályos sokszög négyszög átló húrnégyszög trapéz parallelogramma deltoid tombuszátló érintő húr kör sugár átmérő parabola ellipszis hiperbola kúpszelet kocka gömb henger kúp hasáb tetraéder oktaéder dodekaéder ikozaéder terület kerület felszín térfogat transzformáció szimetriatengely forgásszimmetria tükrözés eltolás forgatás koordináta koordinátageometria trigonometria radián ívmérték sinus szinusz cosinus koszinusz tan tg tangens cot kotangens sin cos tg tan ctg cot addíciós periodikus számelmélet oszthatóság többszörös legnagyobb legkisebb közös osztó többszörös prím prímszám lánctört lnko lkkt páros páratlan lánctört lánctörtek analízis függvényvizsgálat függvényanalízis hozzárendelés függvény inverz sorozat határérték limesz konvergens divergens folytonos szakadás derivált deriválás differenciál differenciálszámítás differenciálhányados érintő meredekség integrál integrálszámítás integrálás parciális improprius monotonitás maximum minimum szélsőérték nyeregpont konvex konkáv inflexiós differenciálegyenlet szétválasztható valószínűségszámítás valószínűség esemény eseményalgebra eseményrendszer feltételes visszatevéses eloszlás eloszlásfüggvény sűrűségfüggvény binomiális hipergeometrikus normális exponenciális egyenletes várható érték vektor vektorok vektoralgebra vektorgeometria vektortér vektoriális skalár lineáris algebra lineárisan független összefüggő bázis bázistranszformáció mátrix rangja mátrixok főátló rang determináns szinguláris karakterisztikus sajátérték sajátvektor komplex szám számok konjugált abszolút gráf gráfok gráfelmélet "legrövidebb út" fa fák síkbarajzolható síkgráf párosítás Hamilton Kuratowski operációkutatás optimum szimplex módszer célfüggvény generáló pivot elem szállítási feladat hozzárendelési diszkrét reláció reflexív antiszimmetria antiszimmetrikus szimmetria szimmetrikus ztanzitív leképezés bijekció inverz asszociatív kommutatív idempotens disztributív disztributívitás háló hálóelmélet félcsoport kombinatorika permutáció variáció kombináció ismétléses ismétlés nélküli szita faktoriális binomiális együttható Euler Gauss Laplace Prüfer Csebisev Bayes Poisson Descartes Eratoszthenész Pitagorász Pithagoras Pythagoras